Triton Utbildning & KBT AB - MOTTAGNING - KOGNITIV BETEENDETERAPI
FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR
 
Att möta och hantera hot och våld på jobbet - en utbildning för personal inom offentliga sektorn.

Utbildningen riktar sig till personer inom olika förvaltningar och verksamheter inom offentlig sektor där hot- och våldssituationer kan förekomma. Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare med arbetsmiljöansvar, medarbetare som riskerar att möta hot- och våldssituationer och till politiker och tjänstemän som ansvarar för verksamheterna. Utbildningens utgångspunkt är bemötande och förhållningssätt för att förebygga hot- och våldssituationer och för att hantera dem som uppstår. Utbildningen tar inte upp fysiskt självförsvar.

Ur innehållet bl.a.
- Bakomliggande orsaker till varför vissa personer utvecklar hot-och våldsbeteende
- Förståelse för hur egna beteendet och bemötandet påverkar hot- och vålds-
  situationer
- Skaffa sig beredskap för att genom bemötande och förhållningssätt undvika hot 
  och våld
- Att förstå vikten av att stötta varandra när hot och våld blir ett faktum
- Att få en plattform för att föra kunskaper vidare till arbetskamrater och för fortsatt
  diskussion i arbetslaget.

Föreläsare :

Mats Lundgren Leg Sjuksköt Specialist i klinisk psykiatri och klinisk psykologi. Leg Psykoterapeut / KBT. Auktoriserad kognitiv beteendeterapeut, Handledare och Fil Mag. Mats har lång erfarenhet som utbildare, handledare och föreläsare bl.a. inom områdena hot och våld, samtalsmetodik och stresshantering.

Våren 2019:
Malmö den 6 mars
Kalmar den 20 mars
Östersund den 10 april
Hudiksvall den 24 april
Falun den 8 maj
Västerås den 22 maj


Lär dig förstå och hjälpa ungdomar med problematisk skolfrånvaro - en utbildning för personal inom skola, socialtjänst, barn - och ungdomspsykiatrin.

Utbildningen riktar sig till professionella som är verksamma inom olika organisationer och verksamheter där man kommer i kontakt med ungdomar som inte går i skolan. Utbildningen vänder sig till personal inom skola, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin. Skolinspektionen (2016) uppger att 1700 elever i den svenska grundskolan är frånvarande minst en månad per år och det talas om ett mörkertal på 20 000 ungdomar som inte går i skolan.

Ur innehållet bl.a.
- Vad kan göras när skolplikten inte efterlevs utifrån skolans-  samhällets och ur 
  ett myndighetsperspektiv ?
- Hur kan vi hjälpa dessa ungdomar som ofta har en psykisk ohälsa ?
- Hur bemöter vi ungdomar som har ett existentiellt lidande och sociala svårigheter
  T.ex. depressioner, ångestproblem, missbruk, självmordstankar, riskbeteenden 
  som självskada och kriminalitet.
- Hur kan socialtjänsten, skola, barn, BUP och föräldrar samverka bättre ?
  Exempel ges på hur andra har gjort i olika verksamheter för att minska skol-
  frånvaron.

Föreläsare

Hans Ek. PhD, Socionom, Leg.Psykoterapeut / KBT, Handledare. Hans har forskat inom skolfrånvaro i sju år och skrivit flera artiklar om ämnet skolfrånvaro. Hans har arbetat i tjugo år inom BUP och har lång erfarenhet av handledning inom socialtjänst, skola och BUP

Våren 2019

Malmö den 27februari
Göteborg den 3 april
Stockholm den 15 maj

En värld full av olika sorters hjärnor- en utbildning i pedagogiska verktyg att tillämpa i arbetet med barn ungdomar och unga vuxna som har neuropsykiatriska funktionshinder. För personal inom skola, omsorgsverksamheten och socialpsykiatrin.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som möter barn, ungdomar och unga vuxna med unika och individuella behov. Utbildningens utgångspunkt är bemötande, förhållningssätt, allmänna- och specifika verktyg att använda i sitt dagliga arbete.

Ur innehållet:

- Kognition - tankens innebörd och betydelse i brukarens liv
- Strategier i att förebygga hinder och låsningar i det dagliga arbetet
- Vad är yrkesmässigt förhållningssätt ?
- Att bemöta verbalt- och fysiskt utåtagerande
-Olika hjälpmedel att tillgå
- Lagen om särskilt stöd ( LSS ) och dess praktiska tillämpning

Föreläsare:

Madelene Hedelin, som varit verksam stödpedagog i 28 år och verksam inom många olika LSS-verksamheter. Varit verksam i Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ( NPF ), som utbildare och handledare i problembaserat beteende. Varit verksam och biträdande projektledare i Människa i fokus ( MIF ).

Våren 2019:

Datum kommer inom kort....
 

Site Builder drivs av  Vistaprint